iLearn

Cieľom združenia je: Popularizácia využívania online technológií vo vzdelávaní. Tvorba, archivácia, kategorizácia a sprístupňovanie digitálneho vzdelávacieho obsahu. Organizácia medzinárodných online workshopov a konferencií. Podpora a popularizácia súťaží študentov stredných a vysokých škôl v tvorbe aplikácií na báze informačných technológií. Organizácia multikultúrnych vzdelávacích komunít. Podpora celoživotného vzdelávania organizovaním špecializovaných online kurzov vedených skúsenými lektormi z rôznych krajín. Obsadzovanie kurzu účastníkmí sa riadi interkulturálnou orientáciou združenia má za úlohu vytvárať interkultúrny kontext vzdelávania v rámci jednotlivých tém. Rozvoj znalostí a spôsobilosti pedagógov v tvorbe online kurzov a interaktívneho online vzdelávacieho prostredia. Podporuje nasledujúce oblasti: Medzinárodnú spoluprácu a kooperáciu každého druhu medzi príslušníkmi rovnakého povolania. Každú spoluprácu s medzinárodnými inštitúciami, organizáciami a podnikmi. Spoluprácu s inými zamestnaneckými združeniami a spolkami v záujme všetkých príslušníkov týchto povolaní (napr. spoločné akcie Public-Relation).