Úspešné riešenia

Studia Academica Slovaca – centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk (SAS)

Studia Academica Slovaca – centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk (SAS) je špecializovaným pracoviskom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (FF UK) v Bratislave. Ťažiskom pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti je vzdelávanie zahraničných záujemcov o slovenský jazyk a kultúru, propagácia slovenskej vedy, kultúry a umenia v zahraničí, realizácia a koordinácia výskumu slovenčiny ako cudzieho jazyka, riešenie medzinárodných a domácich vedeckovýskumných projektov a edičná činnosť zameraná na tvorbu a vydávanie vedeckých slovakistických publikácií a učebníc slovenčiny ako cudzieho jazyka. Okrem toho SAS ako odborné centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk už tradične participuje na odborno-metodickej príprave lektorov slovenčiny ako cudzieho jazyka pôsobiacich na zahraničných univerzitách. Výsledkom spolupráce s lektorátmi a zahraničnými slovakistami je databáza slovakistiky v zahraničí.

SAS do výučbového procesu ako aj vzdelávacích projektov implementuje moderné technológie vzdelávania. Ako príklad môžme uviesť projekty www.e-slovak.sk a www.myslovak.sk. Obidva uvedené projekty okrem využívania systémov riadenia výučby (LMS – Learning Management Systems) sú vytvorené podporné kurzy na báze mikroučenia, prostredníctvom platformy KnowledgePulse/KnowledgeFox.

Možnosti flexibilnej mobilnej výučby prostredníctvom zariadení rôzneho typu pomáha študentom udržiavať trvalý kontakt s výučbovým materiálom. Pre výčbu jazyka je to jeden z veľmi dôležitých predpokladov osvojenia si jazyka.

Kurzy slovenského jazyka sú dostupné prostredníctvom portálu mikroučenia ilearn.knowledgefox.sk ako aj prostredníctvom aplikácií pre mobilné zariadenia.

Pre viac informácií o činnosti SAS navštívte www stránky:

fphil.uniba.sk/sas

www.e-slovak.sk/

www.myslovak.sk

www.csj.sk