iLearn

Cieľom združenia je:

Popularizácia využívania online technológií vo vzdelávaní.

Tvorba, archivácia, kategorizácia a sprístupňovanie digitálneho vzdelávacieho obsahu.

Organizácia medzinárodných online workshopov a konferencií.

Podpora a popularizácia súťaží študentov stredných a vysokých škôl v tvorbe aplikácií na báze informačných technológií.

Organizácia multikultúrnych vzdelávacích komunít.

Podpora celoživotného vzdelávania organizovaním špecializovaných online kurzov vedených skúsenými lektormi z rôznych krajín. Obsadzovanie kurzu účastníkmí sa riadi interkulturálnou orientáciou združenia má za úlohu vytvárať interkultúrny kontext vzdelávania v rámci jednotlivých tém.

Rozvoj znalostí a spôsobilosti pedagógov v tvorbe online kurzov a interaktívneho online vzdelávacieho prostredia.

Podporuje nasledujúce oblasti:

Medzinárodnú spoluprácu a kooperáciu každého druhu medzi príslušníkmi rovnakého povolania.

Každú spoluprácu s medzinárodnými inštitúciami, organizáciami a podnikmi.

Spoluprácu s inými zamestnaneckými združeniami a spolkami v záujme všetkých príslušníkov týchto povolaní (napr. spoločné akcie Public-Relation).